Misją Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku jest organizowanie zajęć specjalistycznych w systemie szkolnym i kursowym dla uczniów i nauczycieli, ale także osób dorosłych pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Stwarzamy każdemu warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Realizując ideę uczenia się przez całe życie, włączamy się w budowę społeczeństwa opartego na wiedzy i umiejętności.

           
Cele i zadania Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku:

Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:

 

prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,

doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii,

kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,

prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy (w przypadku pozytywnego orzeczenia lekarskiego o przydatności do zawodu) dla uczniów gimnazjów,

prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu (w przypadku pozytywnego orzeczenia lekarskiego) dla młodocianych,

prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiającego spełnienie obowiązków nauki,

organizacja i prowadzenie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

organizacja i prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

współpraca z organami sprawującymi nadzór w organizowaniu zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia,

prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej związanej z kierunkami kształcenia.

Centrum posiada bazę szkoleniową dla zawodów z branży mechanicznej i samochodowej, a także w przyszłości innych w miarę potrzeb.

Centrum pragnie współpracować z instytucjami samorządowymi, edukacyjnymi, społecznymi i zakładami pracy, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Nasi główni partnerzy to:

 

Prezydent Miasta Białegostoku, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku - współpraca przy planowaniu i organizowaniu bieżącej działalności Centrum, działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, poprawy bazy dydaktycznej, wyposażenia i rozwoju Centrum,

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - współpraca przy organizowaniu kursów dla bezrobotnych i rekrutacji osób bezrobotnych na szkolenia,

Powiatowe Urzędy Pracy - analiza potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie rozwijania kierunków kształcenia. Prowadzenie szkoleń i kursów zlecanych przez PUP w ramach reorientacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży - współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - współpraca w zakresie szkolenia i przygotowania nauczycieli,

Wyższe uczelnie - organizacja systemu doskonalenia nauczycieli w obszarze edukacji informatycznej, współorganizowanie studiów podyplomowych "Informatyka" w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej,

Szkoły z regionu - w ramach współpracy prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz udostępnianie pracowni informatycznej do realizacji zajęć programowych z technologii informacyjnych,

Zakłady pracy - współpraca z zakładami zlokalizowanymi na terenie woj. podlaskiego, które sformułują potrzeby rynku pracy w zakresie szkoleń, kursów dla pracowników itp. Podejmowanie wspólnych działań w celu realizacji oferty produkcyjnej i usługowej zarówno na rynek krajowy jak i rynki zagraniczne,

Współpraca zagraniczna - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli, a także wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Przewidywane efekty działalności Centrum to:

 

wykształcenie wśród uczniów i słuchaczy postaw twórczych, badawczych i innowacyjnych,

przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania ze źródeł informacji,

wykształcenie absolwentów zdolnych do szybkiego i wielokrotnego przekwalifikowania się,

opanowanie przez uczniów, słuchaczy i kursantów nowych technologii oraz umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń,

zmniejszenie liczby bezrobotnych absolwentów szkól zawodowych oraz bezrobotnych dorosłych.

POWRÓT