KOMUNIKATY

  Dokumenty związane z oświatą

Ustawa „O systemie oświaty”

Ustawa „Prawo oświatowe”

Ustawa „Karta Nauczyciela”

  Dokumenty szkolne CKP

Przedmiotowe Systemy Oceniania w CKP Nr 2

- Wydział mechaniczny (BS Ist.)

bl em ms mm

- Wydział mechaniczny

bl em ms  
    tm ts
t M17 Zaj. praktyczne t M17 Prakt. zawodowe t M19 Zaj. praktyczne t M19 Prakt. zawodowe

- Wydział samochodowy (BS Ist.)

bl em ms mm

- Wydział samochodowy (ZSZ)

bl em ms ts

Regulamin porządku i dyscypliny pracy w CKP Nr 2

Plan realizacji procesu dydaktycznego

Dokumentowanie zajęć praktycznych w ZSZ

Dokumentowanie zajęć praktycznych w Technikum

  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie (NOWE)

Blacharz samochodowy 721306

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Mechanik motocyklowy 723107

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Pracownik pomocniczy mechanika 932916

Technik mechanik 311504

Technik mechatronik 311410

Technik pojazdów samochodowych 311513

Technik gazownictwa 311913

  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Blacharz samochodowy 721306

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Technik mechanik 311504

Technik mechatronik 311410

Technik pojazdów samochodowych 311513

  Program nauczania dla zawodu

Blacharz samochodowy 721306

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Technik mechanik 311504 M17

Technik mechanik 311504 M19

Technik mechatronik 311410

Technik pojazdów samochodowych 311513

   Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje   

       w zawodzie (K1, K2, K3)

O egzaminie

Blacharz samochodowy 721306

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Technik mechanik 311504

Technik mechatronik 311410

Technik pojazdów samochodowych 311513

   Opisowe potwierdzenie (certyfikowanie)

       umiejętności absolwentów kształcenia zawodowego

Opis procesu certyfikowania umiejętności

Formularze wniosków o dokonanie opisowego potwierdzenia

umiejętności:     F 01 – PJ 9.1

F 02 – PJ 9.1

Przydatne linki

POWRÓT