Oferta szkoleniowa CKZ Nr 2

   
 

Zdobyte w Centrum wiadomości i umiejętności potwierdzone certyfikatami umożliwią uczniom, słuchaczom i kursantom znalezienie pracy na rynku krajowym i europejskim.

 
 

Centrum przygotowane jest do prowadzenia następujących kursów i szkoleń:

1.

Kursy spawalnicze                                                                    tel. 85 65 12 534, 601 484 568

Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrycznego elektrodą otuloną, zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG, MIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze,

Kurs na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG), zakończony egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze.

2.

Kursy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

                                                                             tel. 85 65 12 534, 601 484 568

Zajęcia symulacyjne OSN. Obsługa symulatora obrabiarki CNC, zapoznanie z podstawami programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zapoznanie z narzędziami do programowania OSN,

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - tokarki TNC i frezarki FNC (Obrabiarki HAAS).

3.

Komputerowe wspomaganie projektowania                     tel. 85 65 12 534, 601 484 568

Obsługa programu i podstawy tworzenia dokumentacji technicznej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD 2000, Solid Edge oraz podstawy tworzenia dokumentacji technicznej.

4.

Kursy komputerowe                                                                 tel. 85 65 12 534, 601 484 568

Podstawy obsługi komputera (MS WORD, MS Access, MS Excel, MS Windows.

Tworzenie stron www.

Tworzenie prezentacji multimedialnych w oparciu o MS PowerPoint.

5.

Kursy nauki jazdy                                                                      tel. 85 65 12 534, 603 702 444

Kategorii A dający uprawnienia do poruszania się po drogach motocyklami,

Kategorii B dający uprawnienia do poruszania się po drogach samochodami osobowymi i innymi pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.

6.

Kursy operatorów wózków widłowych                                                    tel. 601 484 568

7.

Kursy okresowe dla diagnostów                                                               tel. 795 515 150

Przeprowadzane w oparciu o rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (diagnosta wykonujący badania techniczne musi nie rzadziej niż co dwa lata uczestniczyć w okresowym szkoleniu uzupełniającym) z dnia 28 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 208 z 12 grudnia 2002r. poz. 1769 § 4, pkt 1).

8.

Kursy komputerowej diagnostyki samochodowej                                tel. 795 515 150

Przeprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji diagnostów pracujących na stacjach kontroli pojazdów w zakresie komputerowej diagnostyki samochodowej.

9.

Kursy pomocy przedmedycznej                                                                tel. 795 515 150

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z typowymi objawami najczęściej występujących obrażeń i zasadami postępowania z poszkodowanym. Kurs pomaga zapamiętać najważniejsze reguły zachowania się w nagłych wypadkach.

10.

Kursy ratownictwa medycznego                                                               tel. 795 515 150

Kurs porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym, współpracą ze służbami ratowniczymi, planowaniem zabezpieczenia działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Organizowany we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

11.

Szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe w zakresie bhp             tel. 795 515 150

Przeprowadzane dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.

Organizowane i przeprowadzane we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

PRAKTYKI ZAWODOWE

     Praktyki zawodowe organizowane w uzgodnionych okresach roku szkolnego oraz wakacji, mogą obejmować całe klasy lub grupy w zależności od realizowanych tematów w czasie od 1 do 8 tygodni.

1.

Zapoznanie ze schematem organizacyjnym zakładu.

2.

Zapoznanie z organizacją biura technicznego i obiegiem dokumentacji.

3.

Komputerowe wspomaganie pracy technologa. Zajęcia na działach produkcyjnych i salach ćwiczeń - tematy realizowane w zależności od zawodu i specjalności.

      W Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku odbywają się, organizowane przez OKE w Łomży, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - absolwentów Szkół Branżowych i Techników w zawodach:

-

blacharz samochodowy 721306

-

        elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

-

        mechanik pojazdów samochodowych 723103

-

        technik mechanik 311504

-

        technik mechatronik 311410

-

technik pojazdów samochodowych 311513

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWRÓT