Historia i dzień dzisiejszy Ośrodka

Szkolenie kierowców w „Mechaniaku” jest tradycją sięgającą kilkudziesięciu lat. Rozpoczęło się w momencie, kiedy nauka jazdy znalazła się w programach nauczania.

Obecny Ośrodek Szkolenia Kierowców został powołany decyzją wojewody z dn. 09.09.1995 roku. W chwili powstania Ośrodka dysponowaliśmy bardzo ubogą bazą szkoleniową. Wystarczy wspomnieć, że nauka jazdy odbywała się na starych, rozsypujących się: Fiacie 125p i Fiacie 126p. Nie mieliśmy własnego placu manewrowego, a przepisów ruchu drogowego nauczano w zwykłej sali lekcyjnej. Pierwszy nowy samochód Ośrodek zakupił w roku 1997. Był to Fiat Uno. Zakup ten został sfinansowany przez ówczesne warsztaty szkolne i Komitet Rodzicielski. Od tego momentu Ośrodek oprócz szkolenia programowego zaczął organizować kursy zainteresowanym uczniom naszej szkoły, jak też innym osobom fizycznym spoza szkoły. Od początku działania naszym strategicznym celem stała się wysoka jakość szkolenia. Rozumieliśmy, że aby to osiągnąć należało spełnić trzy poniższe warunki:

  dobra baza,

  fachowa kadra zatrudniona w Ośrodku,

  profesjonalna obsługa naszych kursantów.

http://autoszkola-mechaniak.pl

BAZA SZKOLENIOWA

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

REGULAMIN

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH CKP Nr 2

im. Św. Józefa w Białymstoku

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2013 poz. 1414).

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

3. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602

z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca

2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

instruktorów i wykładowców( Dz. U. Nr 2012 , poz. 1019).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy

programowej kształcenia w zawodzie (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184 z późn. zm.),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

7. Statut Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św.

Józefa w Białymstoku.

 

§ 1

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku zwany

dalej Ośrodkiem został powołany decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia

09.02.1995 roku oraz pozytywnie zweryfikowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

decyzją nr 00272061 z dnia 03.07.2000 roku.

2. Zgodnie z posiadanym zaświadczeniem Nr 022061/SZ z rejestru innych podmiotów

prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku dnia 4.04.2013 r. Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii „B”.

§ 2

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzi szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii „B”

dla uczniów z zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych w ramach działalności

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

im. Św. Józefa w Białymstoku.

2. Przebieg szkolenia uczniów z przedmiotu przepisy ruchu drogowego i nauki jazdy

realizowany jest zgodnie ze szkolnym planem nauczania i podstawą programową dla danego zawodu oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3

Ośrodkiem Szkolenia Kierowców kieruje zastępca dyrektora ds. Centrum Kształcenia

Praktycznego Nr 2, który ponosi odpowiedzialność za jego organizację i funkcjonowanie.

§ 4

Nadzór pedagogiczny dotyczący pracy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Kierowców sprawuje

Dyrektor Szkoły.

§ 5

Do obowiązków zastępcy dyrektora ds. Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 związanych

z działalnością Ośrodka w szczególności należy:

a) prowadzenie rekrutacji kandydatów do szkoleń nauki jazdy,

b) prowadzenie bieżącego nadzoru pedagogicznego i merytorycznego nad prowadzonymi

zajęciami,

c) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) dbałość o wyposażenie i bazę Ośrodka Szkolenia Kierowców pod kątem zapewnienia

warunków do szkolenia i przygotowania do egzaminów kandydatów na kierowców wynikających z przepisów prawa.

§ 6

Do obowiązków zastępcy głównego księgowego ZSM CKP Nr 2 w Białymstoku związanych

z działalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców w szczególności należy:

a) obsługa elektronicznego profilu kursanta kierowcy,

b) prowadzenie książki ewidencji osób szkolonych,

c) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

d) bieżące rozliczanie rachunków i faktur związanych z prowadzeniem Ośrodka Szkolenia Kierowców (zakupy, inwestycje, itp. na rzecz ośrodka),

e) kompletowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji związanej z działalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców (karty przeprowadzonych zajęć, protokoły egzaminacyjne wewnętrznych egzaminów przez okres 4 lat).

§ 7

1. Wykładowcami przepisów ruchu drogowego są nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku posiadający stosowne uprawnienia.

2. Instruktorami nauki jazdy są nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku posiadający stosowne uprawnienia.

§ 8

1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zlecenia prowadzenia szkolenia nauki

jazdy zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

2. Zlecenie prowadzenia szkolenia nauki jazdy zewnętrznym podmiotom organizowane

będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 9

1. Uczestnictwo w zajęciach z przepisów ruchu drogowego jest obowiązkowe.

2. Zajęcia z przepisów ruchu drogowego zgodnie ze szkolnym planem nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych są realizowane w klasie III.

3. Zajęcia z przepisów ruchu drogowego zgodnie ze szkolnym planem nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych są realizowane w klasie II .

4. Uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej otrzymuje ocenę z zajęć z przepisów ruchu drogowego. Ocena z zajęć przepisów ruchu drogowego odnotowana jest w dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia).

5. Nauczyciel przedmiotu Przepisy ruchu drogowego przeprowadza egzamin wewnętrzny po

zakończeniu zajęć. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu potwierdza nauczyciel

przedmiotu na karcie przeprowadzonych zajęć.

§ 10

1. Liczba godzin nauki jazdy jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła pokrywa koszty organizacji szkolenia z zakresu nauki jazdy (paliwo, eksploatacja, wynagrodzenie instruktora, pojazdu nauki jazdy).

3. Uczeń ponosi opłaty za badania lekarskie przed rozpoczęciem nauki jazdy, opłaty za

egzamin państwowy.

4. Szkolenie z zakresu nauki jazdy może rozpocząć uczeń, który:

a) zakończył zajęcia z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego i uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego,

b) osiągnął wymagany wiek 18 lat,

c) uzyskał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

d) posiada Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

PKK - jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca",

zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. PKK można otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym stosownym do stałego miejsca zameldowania.

5. Zastępca dyrektora ds. Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 przydziela uczniowi

instruktora nauki jazdy.

6. Instruktor nauki jazdy otrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć.

7. Wzór karty przeprowadzonych zajęć określa załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. Nr 2012 , poz. 1019).

8. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach szkolenia nauki jazdy jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo po ich zakończeniu przez

osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.

9. Szkolenie z nauki jazdy kończy się egzaminem praktycznym wewnętrznym.

Po zakończonym egzaminie instruktor nauki jazdy zwraca kartę przeprowadzonych zajęć

z wpisanym wynikiem egzaminu wewnętrznego do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców.

10. Ośrodek Szkolenia Kierowców po sprawdzeniu kwalifikacji ucznia i uznaniu ich za

właściwe do złożenia egzaminu państwowego wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu

kursu na prawo jazdy kategorii B i wypełnia elektronicznie profil kandydata na kierowcę.

§ 11

Kierownik Ośrodka dwa razy do roku przedstawia Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie

z działalności Ośrodka Szkolenia Kierowców.

§ 12

Wszystkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego

ustalenia.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

Białystok, dnia 1 marca 2016 roku

 

POWRÓT